POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym Polityką ochrony danych osobowych chcemy przekazać szczegółowe informacje: jakie Twoje dane osobowe zbieramy, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. Niniejsza polityka służy przekazaniu Ci informacji o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

 

Kto jest Administratorem Twoich danych i dane kontaktowe:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest PPHU Sitotech Krzysztof Jasiński wpisana do rejestru CEIDG , numer NIP 919 121 41 64, numer REGON 950 573 884, dalej zwanym „my”. Możesz się z nami skontaktować:

 1. Listownie, na adres PPHU Sitotech Krzysztof Jasiński ul. Łąkowa 23, 44-141 Gliwice
 2. Mailowo, na adres biuro@sitotech.pl


W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b) RODO np.:

  - W ramach sprzedaży
  - Obsługi reklamacji
  - Udzielenia gwarancji
  - Wykonania wycen produktów
  - Zapewnienia poprawnej jakości usług
  - Obsługi korespondencji i próśb do nas kierowanych
  - Obsługi Twoich zapytań, które są do Nas kierowane w związku z realizacją umowy.
 2. Realizacji obowiązku niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c) RODO np.:

  - Przekazywanie danych na żądanie sądu, policji
 3. Realizacji naszych tzw. Prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f) RODO np.:

  - Zapewnienie obsługi usług płatniczych
  - Obsługa Twoich zapytań, które do Nas są kierowane w związku z wykonaniem umowy
  - Windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
  - Przechowywanie danych do celów archiwalnych ( spełnienie przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)
  - Wykrywanie nadużyć i zapobieganie im
  - Weryfikacji wiarygodności płatniczej.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?


Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Wymagamy od Ciebie podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, w związku z każdą transakcją. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Jeżeli będą tego wymagać od nas przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane?

 1. Naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych.
 2. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykorzystaniu naszych czynności:
  - Innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług,
  - Obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
  - Podwykonawcom wspierającym nas w wykonywaniu łączącej nas z Tobą umowy,
  - Podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytu, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
 3. Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  - Podmiotom współpracującym,
  - Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  - podmiotom nabywającym wierzytelności,
  - podmiotom prowadzącym działalność płatniczą,
  - Podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych,
 4. Organom państwowym.

 

 

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane?

W transakcjach związanych z realizacją umowy przez okres ich realizacji oraz czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, od dnia dokonania tych transakcji lub do czasu uprawomocnienia wyroku.
W związku z realizacją przepisów prawa Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach.
W okresie w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez ten okres.

 

Jakie przysługują Tobie uprawnienia?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

 1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych,
 2. Prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełniania danych niekompletnych,
 3. Prawo usunięcia danych osobowych,
 4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. Prawo do przeniesienia danych osobowych,
 6. Prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych,
 7. Prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody , jeżeli jej nam udzielisz bez podawania przyczyn,
 8. Prawo do sprzeciwu wobec: przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, jeżeli nam w przyszłości takiej zgody udzielisz w tym wobec tzw. profilowania oraz przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.


Twoje prawa wymienione powyżej możesz realizować w każdym czasie.

Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, bez zbędnej zwłoki a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.

W razie potrzeby termin o którym mowa powyżej, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.

Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przez Sądem.

 

Udzielimy Ci informacji o których mowa powyżej na piśmie, według naszego wyboru:

 • Listem poleconym, na podany przez Ciebie adres pocztowy
 • Droga elektroniczną, na podany przez Ciebie adres e-mail.

 

Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami o których mowa powyżej są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione będziemy mogli:

 • Pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji,
 • Odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

Poinformujemy o sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazywać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano zakład) lub będzie to wymagać dużego wysiłku (np. dane ujawniono wiele lat temu).

Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.